Vad är Gold Standard for the Global Goals?

Gold Standard for the Global Goals är en uppsättning standarder och indikatorer för att mäta de framsteg som görs för att uppnå målen för hållbar utveckling. Den har tagits fram av en internationell koalition av regeringar, det civila samhället, den akademiska världen och privata företag för att hjälpa till att följa de globala framstegen mot målen.

Indikatorerna kommer att ge insikt i hur vi kan nå målen snabbare och smartare genom att mäta vad som är viktigast för både människor och planet. Projekt som certifieras av Gold Standard följer dessa höga standarder och deras framgång mäts i linje med dessa indikatorer.

Alla Gold Standard-projekt minskar permanent och snabbt den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären, med kontroller och balanser på plats för att säkerställa ansvarsskyldighet och förhindra bedrägerier. Gold Standard kontrollerar själva att alla projekt följer deras standard, som är den högsta i världen, och oberoende tredje parter granskar projektverksamheten och dess effekter.

Hur marknaden för utsläppsrätter fungerar

Gold Standard-projekten finansieras genom handel med utsläppsrätter. Handel med utsläppsrätter är en marknadsbaserad strategi för att hantera klimatförändringar. System för handel med utsläppsrätter kallas för koldioxidmarknader.

Dessa typer av program fungerar genom att fastställa en gräns eller ett tak för mängden utsläpp av växthusgaser som får släppas ut av berörda enheter, t.ex. ett kraftverk eller en industri.

Företag som inte använder hela sin tilldelning kan sälja skillnaden som utsläppsrätter (eller ”utsläppskrediter”) till andra som behöver ytterligare utsläppsrätter för växthusgaser. En utsläppsrätt motsvarar avlägsnandet av ett ton koldioxidekvivalenter från luften (tCO2e).

Marknaden för utsläppsrätter är ett nytt sätt att finansiera projekt och företag som till sin utformning har starka koldioxidreducerande effekter, t.ex. vindkraftverk och solkraftverk.

Låt oss ta en solcellsanläggning som exempel. En solcellsanläggning är i huvudsak en stor mängd solcellspaneler som skördar el från solen och i sin tur matar tillbaka el till elnätet, där den säljs till konsumenterna.

De stora energibolagen kan finansiera byggandet av sina egna solcellsanläggningar och sälja den producerade elen med vinst, medan Gold Standard-certifierade solcellsanläggningar inte skulle ha byggts om det inte var för finansiering från kreditmarknaden. Det kallas ”additionalitet” och är själva grundförutsättningen för Gold Standard-projekt.

Skapandet av en solcellspark som annars inte skulle ha funnits har en positiv inverkan på den lokala ekonomin och erbjuder en rad fördelar för ursprungsbefolkningen, allt från sysselsättningsmöjligheter till förbättrad luftkvalitet.

Nyckelordet är additionalitet

Ett av nyckelbegreppen i Gold Standard är ”additionalitet”. För att ett projekt ska kunna räknas som en äkta koldioxidkompensation måste det vara ett tillägg till vad som skulle hända om projektet inte genomfördes.

Om ett projekt är livskraftigt i sig självt, t.ex. genom försäljning av el eller på grund av andra finansieringsmöjligheter, kan det inte användas som ett kompensationsprojekt eftersom det skulle ha genomförts oavsett. Det vill säga, sådana projekt är inte additionella, för de innebär inte en faktisk minskning.

Principen om additionalitet är avgörande eftersom att det endast är utsläppsrätter från verksamheter som ”tillkommer” i förhållande till det normala driftsscenariot utgör en nettomiljöfördel.

Eftersom utsläppsrätter ofta ges för verksamheter som skulle ha ägt rum oavsett, tillåts utsläppen öka utan motsvarande minskning i andra sektorer, vilket gör systemet meningslöst. Gold Standard verifierar och garanterar att detta inte är fallet för de projekt som certifieras.

För att säkerställa att kvaliteten eller systemet bakom koldioxidkrediterna är uppfyllt måste alla företag eller personer som funderar på att förvärva dem se till att de är certifierade eller granskade på annat sätt.

Därför är Gold Standard-certifiering viktig

Vi på Offsetta vill se till att dina pengar får största möjliga effekt. Det är inte bara bättre för dig utan även för planeten och det är därför vi, förutom att plantera träd, uteslutande arbetar med projekt som är Gold Standard-certifierade.

Att vara Gold Standard-certifierad innebär att projektet tillämpar höga sociala och miljömässiga standarder. För att projekten ska bli certifierade måste de genomgå en rigorös bedömningsprocess. Ett projekt måste inte bara ha en hög inverkan på miljön utan även gynna de människor som bor i projektets närområde.

Även om vårt fokus främst ligger på klimatet lägger The Gold Standard lika stor vikt vid garantier för mänskliga rättigheter, åtgärder mot korruption och främjande av jämställdhet mellan könen, bland många andra.

Genom att stödja Gold Standards projekt ger du inte bara ett bra bidrag i kampen mot klimatförändringarna, utan du bidrar också till att förbättra livet för vanliga människor i utvecklingsländer. Dessa samhällen påverkas ofta oproportionerligt mycket av klimatförändringarna, men har minst ansvar för dem.